Traditional

沁園春

天遣東皇,來慶誕辰,和氣先回。
趁未將風月,平分八桂,且垂弧矢,相映三槐。
歌遏行雲,舞縈回雪,不比常年壽宴開。
有賢守,送三千樂指,環侍金罍。
文章政事奇哉。
曾飛舃雙鳧天外來。
便合除之六察,少旌最績,何為別駕,暫屈長才。
尚億傳家,行將跨竈,豈但侯藩與外臺。
稱觴看,靈龜支坐,老鶴眠階。

Simplified

沁园春

天遣东皇,来庆诞辰,和气先回。
趁未将风月,平分八桂,且垂弧矢,相映三槐。
歌遏行云,舞萦回雪,不比常年寿宴开。
有贤守,送三千乐指,环侍金罍。
文章政事奇哉。
曾飞舃双凫天外来。
便合除之六察,少旌最绩,何为别驾,暂屈长才。
尚亿传家,行将跨灶,岂但侯藩与外台。
称觞看,灵龟支坐,老鹤眠阶。

Pronunciation

qìn yuán chūn

tiān qiǎn dōng huáng , lái qìng dàn chén , hé qì xiān huí 。
chèn wèi jiāng fēng yuè , píng fēn bā guì , qiě chuí hú shǐ , xiāng yìng sān huái 。
gē è xíng yún , wǔ yíng huí xuě , bù bǐ cháng nián shòu yàn kāi 。
yǒu xián shǒu , sòng sān qiān lè zhǐ , huán shì jīn léi 。
wén zhāng zhèng shì qí zāi 。
zēng fēi xì shuāng fú tiān wài lái 。
biàn hé chú zhī liù chá , shǎo jīng zuì jì , hé wéi bié jià , zàn qū cháng cái 。
shàng yì chuán jiā , xíng jiāng kuà zào , qǐ dàn hóu fān yǔ wài tái 。
chēng shāng kàn , líng guī zhī zuò , lǎo hè mián jiē 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.