Traditional

沁園春

切勸學人,悟取靈臺,休得外求。
這天機玄妙,非容易,與君今日,細說根由。
沒口婆婆,偏能言語,沒腳童兒,擅蹴戲*。
真消息,見雲埋玉洞,月照金樓。
有誰似我能修。
把獅子擒來變作牛。
向黃河浪裏翻筋鬥。
太陽宮裏,捉住獼猴。
白雪花開,青雲子結,占得玄關第一籌。
仙宮舍,跨驪龍歸去,永玩瀛洲。

Simplified

沁园春

切劝学人,悟取灵台,休得外求。
这天机玄妙,非容易,与君今日,细说根由。
没口婆婆,偏能言语,没脚童儿,擅蹴戏*。
真消息,见云埋玉洞,月照金楼。
有谁似我能修。
把狮子擒来变作牛。
向黄河浪里翻筋斗。
太阳宫里,捉住猕猴。
白雪花开,青云子结,占得玄关第一筹。
仙宫舍,跨骊龙归去,永玩瀛洲。

Pronunciation

qìn yuán chūn

qiē quàn xué rén , wù qǔ líng tái , xiū dé wài qiú 。
zhè tiān jī xuán miào , fēi róng yì , yǔ jūn jīn rì , xì shuō gēn yóu 。
méi kǒu pó pó , piān néng yán yǔ , méi jiǎo tóng ér , shàn cù xì ê。
zhēn xiāo xī , jiàn yún mái yù dòng , yuè zhào jīn lóu 。
yǒu shuí sì wǒ néng xiū 。
bǎ shī zǐ qín lái biàn zuò niú 。
xiàng huáng hé làng lǐ fān jīn dǒu 。
tài yáng gōng lǐ , zhuō zhù mí hóu 。
bái xuě huā kāi , qīng yún zǐ jié , zhān dé xuán guān dì yī chóu 。
xiān gōng shè , kuà lí lóng guī qù , yǒng wán yíng zhōu 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.