Traditional

沈園

城上斜陽畫角哀,沈園非復舊池臺。
傷心橋下春波綠,曾是驚鴻照影來。

Simplified

沈园

城上斜阳画角哀,沈园非复旧池台。
伤心桥下春波绿,曾是惊鸿照影来。

Pronunciation

shěn yuán

chéng shàng xié yáng huà jiǎo āi , shěn yuán fēi fù jiù chí tái 。
shāng xīn qiáo xià chūn bō lǜ , zēng shì jīng hóng zhào yǐng lái 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.