Traditional

沈園

夢斷香銷四十年,沈園柳老不吹綿。
此身行作稽山土,猶吊遺蹤一泫然!

Simplified

沈园

梦断香销四十年,沈园柳老不吹绵。
此身行作稽山土,犹吊遗踪一泫然!

Pronunciation

shěn yuán

mèng duàn xiāng xiāo sì shí nián , shěn yuán liǔ lǎo bù chuī mián 。
cǐ shēn xíng zuò jī shān tǔ , yóu diào yí zōng yī xuàn rán !

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.