Traditional

沈詢

莫打南來雁,從他向北飛。
打時雙打取,莫遣兩分離。

Simplified

沈询

莫打南来雁,从他向北飞。
打时双打取,莫遣两分离。

Pronunciation

shěn xún

mò dǎ nán lái yàn , cóng tā xiàng běi fēi 。
dǎ shí shuāng dǎ qǔ , mò qiǎn liǎng fēn lí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.