Traditional

沐浴

經年不沐浴,塵垢滿肌膚。
今朝一澡濯,衰瘦頗有余。
老色頭發白,病形支體虛。
衣寬有剩帶,發少不勝梳。
自問今年幾,春秋四十初。
四十已如此,七十復何如?

Simplified

沐浴

经年不沐浴,尘垢满肌肤。
今朝一澡濯,衰瘦颇有余。
老色头发白,病形支体虚。
衣宽有剩带,发少不胜梳。
自问今年几,春秋四十初。
四十已如此,七十复何如?

Pronunciation

mù yù

jīng nián bù mù yù , chén gòu mǎn jī fū 。
jīn zhāo yī zǎo zhuó , shuāi shòu pō yǒu yú 。
lǎo sè tóu fā bái , bìng xíng zhī tǐ xū 。
yī kuān yǒu shèng dài , fā shǎo bù shèng shū 。
zì wèn jīn nián jī , chūn qiū sì shí chū 。
sì shí yǐ rú cǐ , qī shí fù hé rú ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.