Traditional

灃水送鄭豐鄠縣讀書

麥秋中夏涼風起,送君西郊及灃水。
孤煙遠樹動離心,隔岸江流若千裏。
早年江海謝浮名,此路雲山愜爾情。
上古全經皆在口,秦人如見濟南生。

Simplified

沣水送郑丰鄠县读书

麦秋中夏凉风起,送君西郊及沣水。
孤烟远树动离心,隔岸江流若千里。
早年江海谢浮名,此路云山惬尔情。
上古全经皆在口,秦人如见济南生。

Pronunciation

fēng shuǐ sòng zhèng fēng hù xiàn dú shū

mài qiū zhōng xià liáng fēng qǐ , sòng jūn xī jiāo jí fēng shuǐ 。
gū yān yuǎn shù dòng lí xīn , gé àn jiāng liú ruò qiān lǐ 。
zǎo nián jiāng hǎi xiè fú míng , cǐ lù yún shān qiè ěr qíng 。
shàng gǔ quán jīng jiē zài kǒu , qín rén rú jiàn jì nán shēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.