Traditional

河亭晴望 九月八日。

風轉雲頭斂,煙銷水面開。
晴虹橋影出,秋雁櫓聲來。
郡靜官初罷,鄉遙信未回。
明朝是重九,誰勸菊花杯?

Simplified

河亭晴望 九月八日。

风转云头敛,烟销水面开。
晴虹桥影出,秋雁橹声来。
郡静官初罢,乡遥信未回。
明朝是重九,谁劝菊花杯?

Pronunciation

hé tíng qíng wàng jiǔ yuè bā rì 。

fēng zhuǎn yún tóu liǎn , yān xiāo shuǐ miàn kāi 。
qíng hóng qiáo yǐng chū , qiū yàn lǔ shēng lái 。
jùn jìng guān chū bà , xiāng yáo xìn wèi huí 。
míng zhāo shì zhòng jiǔ , shuí quàn jú huā bēi ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.