Traditional

河南王尹初到以詩代書先問之

別來王閣老,三歲似須臾。
鬢上斑多少,杯前興有無。
官從分緊慢,情莫問榮枯。
許入朱門否,籃輿一病夫。

Simplified

河南王尹初到以诗代书先问之

别来王阁老,三岁似须臾。
鬓上斑多少,杯前兴有无。
官从分紧慢,情莫问荣枯。
许入朱门否,篮舆一病夫。

Pronunciation

hé nán wáng yǐn chū dào yǐ shī dài shū xiān wèn zhī

bié lái wáng gé lǎo , sān suì sì xū yú 。
bìn shàng bān duō shǎo , bēi qián xīng yǒu wú 。
guān cóng fēn jǐn màn , qíng mò wèn róng kū 。
xǔ rù zhū mén fǒu , lán yú yī bìng fū 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.