Traditional

河南鄭少尹城南亭送鄭判官還河東

使臣懷餞席,亞尹有前溪。
客是仙舟裏,途從禦苑西。
泉聲喧暗竹,草色引長堤。
故絳青山在,新田綠樹齊。
天秋聞別鵠,關曉待鳴雞。
應嘆沈冥者,年年津路迷。

Simplified

河南郑少尹城南亭送郑判官还河东

使臣怀饯席,亚尹有前溪。
客是仙舟里,途从御苑西。
泉声喧暗竹,草色引长堤。
故绛青山在,新田绿树齐。
天秋闻别鹄,关晓待鸣鸡。
应叹沈冥者,年年津路迷。

Pronunciation

hé nán zhèng shǎo yǐn chéng nán tíng sòng zhèng pàn guān huán hé dōng

shǐ chén huái jiàn xí , yà yǐn yǒu qián xī 。
kè shì xiān zhōu lǐ , tú cóng yù yuàn xī 。
quán shēng xuān àn zhú , cǎo sè yǐn cháng dī 。
gù jiàng qīng shān zài , xīn tián lǜ shù qí 。
tiān qiū wén bié hú , guān xiǎo dài míng jī 。
yīng tàn shěn míng zhě , nián nián jīn lù mí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.