Traditional

河陽石尚書破回鶻、迎貴主、過上黨射鷺鶿,

塞北虜郊隨手破,山東賊壘掉鞭收。
烏孫公主歸秦地,白馬將軍入潞州。
劍拔青鱗蛇尾活,弦抨赤羽火星流。
須知鳥目猶難漏,縱有天狼豈足憂。
[尚書將入潞府,偶逢水鳥鷺鷥,引弓射之,一發中目,三軍踴躍,其事上聞,詔下美之。
]畫角三聲刁鬥曉,清商一部管弦秋。
他時麟閣圖勛業,更合何人居上頭。

Simplified

河阳石尚书破回鹘、迎贵主、过上党射鹭鶿,

塞北虏郊随手破,山东贼垒掉鞭收。
乌孙公主归秦地,白马将军入潞州。
剑拔青鳞蛇尾活,弦抨赤羽火星流。
须知鸟目犹难漏,纵有天狼岂足忧。
[尚书将入潞府,偶逢水鸟鹭鸶,引弓射之,一发中目,三军踊跃,其事上闻,诏下美之。
]画角三声刁斗晓,清商一部管弦秋。
他时麟阁图勋业,更合何人居上头。

Pronunciation

hé yáng shí shàng shū pò huí gǔ b yíng guì zhǔ b guò shàng dǎng shè lù cí ,

sāi běi lǔ jiāo suí shǒu pò , shān dōng zéi lěi diào biān shōu 。
wū sūn gōng zhǔ guī qín dì , bái mǎ jiāng jūn rù lù zhōu 。
jiàn bá qīng lín shé wěi huó , xián pēng chì yǔ huǒ xīng liú 。
xū zhī niǎo mù yóu nán lòu , zòng yǒu tiān láng qǐ zú yōu 。
[ shàng shū jiāng rù lù fǔ , ǒu féng shuǐ niǎo lù sī , yǐn gōng shè zhī , yī fā zhōng mù , sān jūn yǒng yuè , qí shì shàng wén , zhào xià měi zhī 。
] huà jiǎo sān shēng diāo dǒu xiǎo , qīng shāng yī bù guǎn xián qiū 。
tā shí lín gé tú xūn yè , gēng hé hé rén jū shàng tóu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.