Traditional

河陰夜泊憶微之

憶君我正泊行舟,望我君應上郡樓。
萬裏月明同此夜,黃河東面海西頭。

Simplified

河阴夜泊忆微之

忆君我正泊行舟,望我君应上郡楼。
万里月明同此夜,黄河东面海西头。

Pronunciation

hé yīn yè bó yì wēi zhī

yì jūn wǒ zhèng bó xíng zhōu , wàng wǒ jūn yīng shàng jùn lóu 。
wàn lǐ yuè míng tóng cǐ yè , huáng hé dōng miàn hǎi xī tóu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.