Traditional

泊丹陽與諸人同舟至馬林溪遇雨

雲林不可望,溪水更悠悠。
共載人皆客,離家春是秋。
遠山方對枕,細雨莫回舟。
來往南徐路,多為芳草留。

Simplified

泊丹阳与诸人同舟至马林溪遇雨

云林不可望,溪水更悠悠。
共载人皆客,离家春是秋。
远山方对枕,细雨莫回舟。
来往南徐路,多为芳草留。

Pronunciation

bó dān yáng yǔ zhū rén tóng zhōu zhì mǎ lín xī yù yǔ

yún lín bù kě wàng , xī shuǐ gēng yōu yōu 。
gòng zài rén jiē kè , lí jiā chūn shì qiū 。
yuǎn shān fāng duì zhěn , xì yǔ mò huí zhōu 。
lái wǎng nán xú lù , duō wéi fāng cǎo liú 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.