Traditional

泛小舟二首

水一塘,舟一隻。
船頭漾漾知風起,船背蕭蕭聞雨滴。
醉臥船中欲醒時,忽疑身是江南客。

船緩進,水平流。
一莖竹篙剔船尾,兩幅青幕覆船頭。
亞竹亂藤多照岸,如從鳳口向湖州。

Simplified

泛小舟二首

水一塘,舟一只。
船头漾漾知风起,船背萧萧闻雨滴。
醉卧船中欲醒时,忽疑身是江南客。

船缓进,水平流。
一茎竹篙剔船尾,两幅青幕覆船头。
亚竹乱藤多照岸,如从凤口向湖州。

Pronunciation

fàn xiǎo zhōu èr shǒu

shuǐ yī táng , zhōu yī zhī 。
chuán tóu yàng yàng zhī fēng qǐ , chuán bèi xiāo xiāo wén yǔ dī 。
zuì wò chuán zhōng yù xǐng shí , hū yí shēn shì jiāng nán kè 。

chuán huǎn jìn , shuǐ píng liú 。
yī jīng zhú gāo tī chuán wěi , liǎng fú qīng mù fù chuán tóu 。
yà zhú luàn téng duō zhào àn , rú cóng fèng kǒu xiàng hú zhōu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.