Traditional

泛舟至魯墟

南蕩東陂弄夕霏,葛巾鶴氅試秋衣。
纖纖新月迎船出,兩兩珍禽背水飛。
病思漸蘇開酒戒,宦情已絕謝塵鞿。
郊居是處堪乘興,不怕城笳苦喚歸。

Simplified

泛舟至鲁墟

南荡东陂弄夕霏,葛巾鹤氅试秋衣。
纤纤新月迎船出,两两珍禽背水飞。
病思渐苏开酒戒,宦情已绝谢尘鞿。
郊居是处堪乘兴,不怕城笳苦唤归。

Pronunciation

fàn zhōu zhì lǔ xū

nán dàng dōng bēi nòng xī fēi , gé jīn hè chǎng shì qiū yī 。
xiān xiān xīn yuè yíng chuán chū , liǎng liǎng zhēn qín bèi shuǐ fēi 。
bìng sī jiàn sū kāi jiǔ jiè , huàn qíng yǐ jué xiè chén jī 。
jiāo jū shì chǔ kān chéng xīng , bù pà chéng jiā kǔ huàn guī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.