Traditional

泛舟過金家埂贈賣薪王翁

軟炊豆飯可支日,厚絮布襦聊過冬。
閭巷家家歌聖澤,子孫世世業春農。

Simplified

泛舟过金家埂赠卖薪王翁

软炊豆饭可支日,厚絮布襦聊过冬。
闾巷家家歌圣泽,子孙世世业春农。

Pronunciation

fàn zhōu guò jīn jiā gěng zèng mài xīn wáng wēng

ruǎn chuī dòu fàn kě zhī rì , hòu xù bù rú liáo guò dōng 。
lǘ xiàng jiā jiā gē shèng zé , zǐ sūn shì shì yè chūn nóng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.