Traditional

洊饑之余復苦久雨感嘆有作

道傍繈負去何之?
積雨仍愁麥不支。
為國憂民空激烈,殺身報主已差池。
屬饜糠麧猶多愧,徙倚柴荊隻自悲。
十載西遊無惡歲,羨他岷下足蹲鴟。

Simplified

洊饥之余复苦久雨感叹有作

道傍襁负去何之?
积雨仍愁麦不支。
为国忧民空激烈,杀身报主已差池。
属餍糠麧犹多愧,徙倚柴荆只自悲。
十载西游无恶岁,羡他岷下足蹲鸱。

Pronunciation

jiàn jī zhī yú fù kǔ jiǔ yǔ gǎn tàn yǒu zuò

dào bàng qiǎng fù qù hé zhī ?
jī yǔ réng chóu mài bù zhī 。
wéi guó yōu mín kōng jī liè , shā shēn bào zhǔ yǐ chà chí 。
shǔ yàn kāng hé yóu duō kuì , xǐ yǐ chái jīng zhī zì bēi 。
shí zài xī yóu wú è suì , xiàn tā mín xià zú dūn chī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.