Traditional

洛下寓居

秋館清涼日,書因解悶看。
夜窗幽獨處,琴不為人彈。
遊宴慵多廢,趨朝老漸難。
禪僧教斷酒,道士勸休官。
渭曲莊猶在,錢唐俸尚殘。
如能便歸去,亦不至饑寒。

Simplified

洛下寓居

秋馆清凉日,书因解闷看。
夜窗幽独处,琴不为人弹。
游宴慵多废,趋朝老渐难。
禅僧教断酒,道士劝休官。
渭曲庄犹在,钱唐俸尚残。
如能便归去,亦不至饥寒。

Pronunciation

luò xià yù jū

qiū guǎn qīng liáng rì , shū yīn jiě mèn kàn 。
yè chuāng yōu dú chǔ , qín bù wéi rén dàn 。
yóu yàn yōng duō fèi , qū zhāo lǎo jiàn nán 。
chán sēng jiào duàn jiǔ , dào shì quàn xiū guān 。
wèi qū zhuāng yóu zài , qián táng fèng shàng cán 。
rú néng biàn guī qù , yì bù zhì jī hán 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.