Traditional

洛橋北亭詔餞諸刺史

離亭拂禦溝,別曲舞船樓。
詔餞朝廷牧,符分海縣憂。
股肱還入郡,父母更臨州。
扇逐仁風轉,車隨霖雨流。
恩光水上溢,榮色柳間浮。
預待群方最,三公不遠求。

Simplified

洛桥北亭诏饯诸刺史

离亭拂御沟,别曲舞船楼。
诏饯朝廷牧,符分海县忧。
股肱还入郡,父母更临州。
扇逐仁风转,车随霖雨流。
恩光水上溢,荣色柳间浮。
预待群方最,三公不远求。

Pronunciation

luò qiáo běi tíng zhào jiàn zhū cì shǐ

lí tíng fú yù gōu , bié qū wǔ chuán lóu 。
zhào jiàn zhāo tíng mù , fú fēn hǎi xiàn yōu 。
gǔ gōng huán rù jùn , fù mǔ gēng lín zhōu 。
shàn zhú rén fēng zhuǎn , chē suí lín yǔ liú 。
ēn guāng shuǐ shàng yì , róng sè liǔ jiān fú 。
yù dài qún fāng zuì , sān gōng bù yuǎn qiú 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.