Traditional

洛陽堰閑行

洛陽堰上新晴日,長夏門前欲暮春。
遇酒即沽逢樹歇,七年此地作閑人。

Simplified

洛阳堰闲行

洛阳堰上新晴日,长夏门前欲暮春。
遇酒即沽逢树歇,七年此地作闲人。

Pronunciation

luò yáng yàn xián xíng

luò yáng yàn shàng xīn qíng rì , cháng xià mén qián yù mù chūn 。
yù jiǔ jí gū féng shù xiē , qī nián cǐ dì zuò xián rén 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.