Traditional

洛陽行送洛陽韋七明府

始上龍門望洛川,洛陽桃李艷陽天。
最好當年二三月,上陽宮樹千花發。
疏家父子錯掛冠,梁鴻夫妻虛適越。

Simplified

洛阳行送洛阳韦七明府

始上龙门望洛川,洛阳桃李艳阳天。
最好当年二三月,上阳宫树千花发。
疏家父子错挂冠,梁鸿夫妻虚适越。

Pronunciation

luò yáng xíng sòng luò yáng wéi qī míng fǔ

shǐ shàng lóng mén wàng luò chuān , luò yáng táo lǐ yàn yáng tiān 。
zuì hǎo dāng nián èr sān yuè , shàng yáng gōng shù qiān huā fā 。
shū jiā fù zǐ cuò guà guān , liáng hóng fū qī xū shì yuè 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.