Traditional

洛陽陌二首

鶯聲滿禦堤,堤柳拂絲齊。
風送名花落,香紅襯馬蹄。
珂珮逐鳴騶,王孫結伴遊。
金丸落飛鳥,乘興醉青樓。

Simplified

洛阳陌二首

莺声满御堤,堤柳拂丝齐。
风送名花落,香红衬马蹄。
珂珮逐鸣驺,王孙结伴游。
金丸落飞鸟,乘兴醉青楼。

Pronunciation

luò yáng mò èr shǒu

yīng shēng mǎn yù dī , dī liǔ fú sī qí 。
fēng sòng míng huā luò , xiāng hóng chèn mǎ tí 。
kē pèi zhú míng zōu , wáng sūn jié bàn yóu 。
jīn wán luò fēi niǎo , chéng xīng zuì qīng lóu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.