Traditional

洞中蝙蝠

千年鼠化白蝙蝠,黑洞深藏避網羅。
遠害全身誠得計,一生幽暗又如何?

Simplified

洞中蝙蝠

千年鼠化白蝙蝠,黑洞深藏避网罗。
远害全身诚得计,一生幽暗又如何?

Pronunciation

dòng zhōng biān fú

qiān nián shǔ huà bái biān fú , hēi dòng shēn cáng bì wǎng luó 。
yuǎn hài quán shēn chéng dé jì , yī shēng yōu àn yòu rú hé ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.