Traditional

洞仙歌令/洞仙歌

情知須病,奈自家先肯。
天甚教伊恁端正。
憶年時,蘭棹獨倚春風,相憐處,月影花光相映。
別來憑誰訴,空寄香箋,擬問前歡甚時更。
後約與新期,易失難尋,空腸斷,損風流心性。
除隻把,芳尊強開顏,奈酒到愁腸,醉了還醒。

Simplified

洞仙歌令/洞仙歌

情知须病,奈自家先肯。
天甚教伊恁端正。
忆年时,兰棹独倚春风,相怜处,月影花光相映。
别来凭谁诉,空寄香笺,拟问前欢甚时更。
後约与新期,易失难寻,空肠断,损风流心性。
除只把,芳尊强开颜,奈酒到愁肠,醉了还醒。

Pronunciation

dòng xiān gē líng / dòng xiān gē

qíng zhī xū bìng , nài zì jiā xiān kěn 。
tiān shèn jiào yī nèn duān zhèng 。
yì nián shí , lán zhào dú yǐ chūn fēng , xiāng lián chǔ , yuè yǐng huā guāng xiāng yìng 。
bié lái píng shuí sù , kōng jì xiāng jiān , nǐ wèn qián huān shèn shí gēng 。
hòu yuē yǔ xīn qī , yì shī nán xún , kōng cháng duàn , sǔn fēng liú xīn xìng 。
chú zhī bǎ , fāng zūn qiáng kāi yán , nài jiǔ dào chóu cháng , zuì liǎo huán xǐng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.