Traditional

洞庭春色/沁園春

壯歲文章,暮年勛業,自昔誤人。
算英雄成敗,軒裳得失,難如人意,空喪天真。
請看邯鄲當日夢,待炊罷黃粱徐欠伸。
方知道,許多時富貴,何處關身。
人間定無可意,怎換得,玉鲙絲蒓。
且釣竿漁艇,筆床茶竈,閑聽荷雨,一洗衣塵。
洛水秦關千古後,尚棘暗銅駝空愴神。
何須更,慕封侯定遠,圖像麒麟。

Simplified

洞庭春色/沁园春

壮岁文章,暮年勋业,自昔误人。
算英雄成败,轩裳得失,难如人意,空丧天真。
请看邯郸当日梦,待炊罢黄粱徐欠伸。
方知道,许多时富贵,何处关身。
人间定无可意,怎换得,玉鲙丝莼。
且钓竿渔艇,笔床茶灶,闲听荷雨,一洗衣尘。
洛水秦关千古後,尚棘暗铜驼空怆神。
何须更,慕封侯定远,图像麒麟。

Pronunciation

dòng tíng chūn sè / qìn yuán chūn

zhuàng suì wén zhāng , mù nián xūn yè , zì xī wù rén 。
suàn yīng xióng chéng bài , xuān cháng dé shī , nán rú rén yì , kōng sāng tiān zhēn 。
qǐng kàn hán dān dāng rì mèng , dài chuī bà huáng liáng xú qiàn shēn 。
fāng zhī dào , xǔ duō shí fù guì , hé chǔ guān shēn 。
rén jiān dìng wú kě yì , zěn huàn dé , yù kuài sī chún 。
qiě diào gān yú tǐng , bǐ chuáng chá zào , xián tīng hé yǔ , yī xǐ yī chén 。
luò shuǐ qín guān qiān gǔ hòu , shàng jí àn tóng tuó kōng chuàng shén 。
hé xū gēng , mù fēng hóu dìng yuǎn , tú xiàng qí lín 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.