Traditional

洪州逢熊孺登

靖安院裏辛夷下,醉笑狂吟氣最粗。
莫問別來多少苦,低頭看取白髭須。

Simplified

洪州逢熊孺登

靖安院里辛夷下,醉笑狂吟气最粗。
莫问别来多少苦,低头看取白髭须。

Pronunciation

hóng zhōu féng xióng rú dēng

jìng ān yuàn lǐ xīn yí xià , zuì xiào kuáng yín qì zuì cū 。
mò wèn bié lái duō shǎo kǔ , dī tóu kàn qǔ bái zī xū 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.