Traditional

洪澤館壁見故禮部尚書題詩

底事洪澤壁,空留黃絹詞。
年年淮水上,行客不勝悲。

Simplified

洪泽馆壁见故礼部尚书题诗

底事洪泽壁,空留黄绢词。
年年淮水上,行客不胜悲。

Pronunciation

hóng zé guǎn bì jiàn gù lǐ bù shàng shū tí shī

dǐ shì hóng zé bì , kōng liú huáng juàn cí 。
nián nián huái shuǐ shàng , xíng kè bù shèng bēi 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.