Traditional

濟源上枉舒員外兩篇因酬六韻

歇手不判案,舉頭仍見山。
雖來鞍馬上,不離詩酒間。
濟源三臨泛,王屋一登攀。
猶嫌百裏近,祇得十日閑。
明朝卻歸府,塵事如循環。
猶聽瑤華曲,稍開風土顏。

Simplified

济源上枉舒员外两篇因酬六韵

歇手不判案,举头仍见山。
虽来鞍马上,不离诗酒间。
济源三临泛,王屋一登攀。
犹嫌百里近,祇得十日闲。
明朝却归府,尘事如循环。
犹听瑶华曲,稍开风土颜。

Pronunciation

jì yuán shàng wǎng shū yuán wài liǎng piān yīn chóu liù yùn

xiē shǒu bù pàn àn , jǔ tóu réng jiàn shān 。
suī lái ān mǎ shàng , bù lí shī jiǔ jiān 。
jì yuán sān lín fàn , wáng wū yī dēng pān 。
yóu xián bǎi lǐ jìn , zhǐ dé shí rì xián 。
míng zhāo què guī fǔ , chén shì rú xún huán 。
yóu tīng yáo huá qū , shāo kāi fēng tǔ yán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.