Traditional

潯陽歲晚寄元八郎中庾三十二員外

閱水年將暮,燒金道未成。
丹砂不肯死,白發自須生。
病肺慚杯滿,衰顏忌鏡明。
春深舊鄉夢,歲晚故交情。
一別浮雲散,雙瞻列宿榮。
螭頭階下立,龍尾道前行。
封事頻聞奏,除書數見名。
虛懷事僚友,平步取公卿。
漏盡雞人報,朝回幼女迎。
可憐白司馬,老大在湓城。

Simplified

浔阳岁晚寄元八郎中庾三十二员外

阅水年将暮,烧金道未成。
丹砂不肯死,白发自须生。
病肺惭杯满,衰颜忌镜明。
春深旧乡梦,岁晚故交情。
一别浮云散,双瞻列宿荣。
螭头阶下立,龙尾道前行。
封事频闻奏,除书数见名。
虚怀事僚友,平步取公卿。
漏尽鸡人报,朝回幼女迎。
可怜白司马,老大在湓城。

Pronunciation

xún yáng suì wǎn jì yuán bā láng zhōng yǔ sān shí èr yuán wài

yuè shuǐ nián jiāng mù , shāo jīn dào wèi chéng 。
dān shā bù kěn sǐ , bái fā zì xū shēng 。
bìng fèi cán bēi mǎn , shuāi yán jì jìng míng 。
chūn shēn jiù xiāng mèng , suì wǎn gù jiāo qíng 。
yī bié fú yún sàn , shuāng zhān liè sù róng 。
chī tóu jiē xià lì , lóng wěi dào qián xíng 。
fēng shì pín wén zòu , chú shū shù jiàn míng 。
xū huái shì liáo yǒu , píng bù qǔ gōng qīng 。
lòu jìn jī rén bào , zhāo huí yòu nǚ yíng 。
kě lián bái sī mǎ , lǎo dà zài pén chéng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.