Traditional

浣溪沙

雲曳香綿彩柱高。
絳旗風颭出花梢。
一梭紅帶往來拋。
束素美人羞不打,卻嫌裙慢褪纖腰。
日斜深院影空搖。

Simplified

浣溪沙

云曳香绵彩柱高。
绛旗风颭出花梢。
一梭红带往来抛。
束素美人羞不打,却嫌裙慢褪纤腰。
日斜深院影空摇。

Pronunciation

huàn xī shā

yún yè xiāng mián cǎi zhù gāo 。
jiàng qí fēng zhǎn chū huā shāo 。
yī suō hóng dài wǎng lái pāo 。
shù sù měi rén xiū bù dǎ , què xián qún màn tùn xiān yāo 。
rì xié shēn yuàn yǐng kōng yáo 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.