Traditional

浣溪沙

湖上朱橋響畫輪。
溶溶春水浸春雲。
碧琉璃滑凈無塵。
當路遊絲縈醉客,隔花啼鳥喚行人。
日斜歸去奈何春。

Simplified

浣溪沙

湖上朱桥响画轮。
溶溶春水浸春云。
碧琉璃滑净无尘。
当路游丝萦醉客,隔花啼鸟唤行人。
日斜归去奈何春。

Pronunciation

huàn xī shā

hú shàng zhū qiáo xiǎng huà lún 。
róng róng chūn shuǐ jìn chūn yún 。
bì liú lí huá jìng wú chén 。
dāng lù yóu sī yíng zuì kè , gé huā tí niǎo huàn xíng rén 。
rì xié guī qù nài hé chūn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.