Traditional

浣溪沙

葉底青青杏子垂。
枝頭薄薄柳綿飛。
日高深院晚鶯啼。
堪恨風流成薄幸,斷無消息道歸期。
托腮無語翠眉低。

Simplified

浣溪沙

叶底青青杏子垂。
枝头薄薄柳绵飞。
日高深院晚莺啼。
堪恨风流成薄幸,断无消息道归期。
托腮无语翠眉低。

Pronunciation

huàn xī shā

yè dǐ qīng qīng xìng zǐ chuí 。
zhī tóu báo báo liǔ mián fēi 。
rì gāo shēn yuàn wǎn yīng tí 。
kān hèn fēng liú chéng báo xìng , duàn wú xiāo xī dào guī qī 。
tuō sāi wú yǔ cuì méi dī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.