Traditional

浣溪沙

青杏園林著酒香。
佳人初著薄羅裳。
柳絲搖曳燕飛忙。
乍雨乍晴花自落,閑愁閑悶晝偏長。
為誰消瘦損容光。

Simplified

浣溪沙

青杏园林著酒香。
佳人初著薄罗裳。
柳丝摇曳燕飞忙。
乍雨乍晴花自落,闲愁闲闷昼偏长。
为谁消瘦损容光。

Pronunciation

huàn xī shā

qīng xìng yuán lín zhù jiǔ xiāng 。
jiā rén chū zhù báo luó cháng 。
liǔ sī yáo yè yàn fēi máng 。
zhà yǔ zhà qíng huā zì luò , xián chóu xián mèn zhòu piān cháng 。
wéi shuí xiāo shòu sǔn róng guāng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.