Traditional

浣溪沙

浴罷華清第二湯。
紅綿撲粉玉肌涼。
娉婷初試藕絲裳。
鳳尺裁成猩血色,螭奩熏透麝臍香。
水亭幽處捧霞觴。

Simplified

浣溪沙

浴罢华清第二汤。
红绵扑粉玉肌凉。
娉婷初试藕丝裳。
凤尺裁成猩血色,螭奁熏透麝脐香。
水亭幽处捧霞觞。

Pronunciation

huàn xī shā

yù bà huá qīng dì èr tāng 。
hóng mián pū fěn yù jī liáng 。
pīng tíng chū shì ǒu sī cháng 。
fèng chǐ cái chéng xīng xuè sè , chī lián xūn tòu shè qí xiāng 。
shuǐ tíng yōu chǔ pěng xiá shāng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.