Traditional

浣溪沙

燈盡垂花月似霜。
薄簾映月兩交光。
酒醺紅粉自生香。
雙手舞餘拖翠袖,一聲歌已釂金觴。
休回嬌眼斷人腸。

Simplified

浣溪沙

灯尽垂花月似霜。
薄帘映月两交光。
酒醺红粉自生香。
双手舞馀拖翠袖,一声歌已釂金觞。
休回娇眼断人肠。

Pronunciation

huàn xī shā

dēng jìn chuí huā yuè sì shuāng 。
báo lián yìng yuè liǎng jiāo guāng 。
jiǔ xūn hóng fěn zì shēng xiāng 。
shuāng shǒu wǔ yú tuō cuì xiù , yī shēng gē yǐ jiào jīn shāng 。
xiū huí jiāo yǎn duàn rén cháng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.