Traditional

浣溪沙

十載相逢酒一卮。
故人才見便開眉。
老來遊舊更同誰。
浮世歌歡真易失,宦途離合信難期。
尊前莫惜醉如泥。

Simplified

浣溪沙

十载相逢酒一卮。
故人才见便开眉。
老来游旧更同谁。
浮世歌欢真易失,宦途离合信难期。
尊前莫惜醉如泥。

Pronunciation

huàn xī shā

shí zài xiāng féng jiǔ yī zhī 。
gù rén cái jiàn biàn kāi méi 。
lǎo lái yóu jiù gēng tóng shuí 。
fú shì gē huān zhēn yì shī , huàn tú lí hé xìn nán qī 。
zūn qián mò xī zuì rú ní 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.