Traditional

浣溪沙

懶向沙頭醉二瓶,喚君同賞小窗明。
夕陽吹角最關情。
忙日苦多閑日少,新愁常續舊愁生。
客中無伴怕群行。

Simplified

浣溪沙

懒向沙头醉二瓶,唤君同赏小窗明。
夕阳吹角最关情。
忙日苦多闲日少,新愁常续旧愁生。
客中无伴怕群行。

Pronunciation

huàn xī shā

lǎn xiàng shā tóu zuì èr píng , huàn jūn tóng shǎng xiǎo chuāng míng 。
xī yáng chuī jiǎo zuì guān qíng 。
máng rì kǔ duō xián rì shǎo , xīn chóu cháng xù jiù chóu shēng 。
kè zhōng wú bàn pà qún xíng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.