Traditional

浣溪沙

雲鎖柴門半掩關。
垂綸猶自在前灣。
獨乘孤棹夜方還。
任使有榮居紫禁,爭如無事隱青山。
浮名浮利總輸閑。

Simplified

浣溪沙

云锁柴门半掩关。
垂纶犹自在前湾。
独乘孤棹夜方还。
任使有荣居紫禁,争如无事隐青山。
浮名浮利总输闲。

Pronunciation

huàn xī shā

yún suǒ chái mén bàn yǎn guān 。
chuí lún yóu zì zài qián wān 。
dú chéng gū zhào yè fāng huán 。
rèn shǐ yǒu róng jū zǐ jīn , zhēng rú wú shì yǐn qīng shān 。
fú míng fú lì zǒng shū xián 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.