Traditional

浣溪沙

遍地輕陰綠滿枝。
乍晴初試袷羅衣。
東風院落日長時。
鸂鶒池邊飛燕子,海棠花裏鬧蜂兒。
一春心事隻春知。

Simplified

浣溪沙

遍地轻阴绿满枝。
乍晴初试袷罗衣。
东风院落日长时。
鸂鶒池边飞燕子,海棠花里闹蜂儿。
一春心事只春知。

Pronunciation

huàn xī shā

biàn dì qīng yīn lǜ mǎn zhī 。
zhà qíng chū shì jiá luó yī 。
dōng fēng yuàn luò rì cháng shí 。
xī chì chí biān fēi yàn zǐ , hǎi táng huā lǐ nào fēng ér 。
yī chūn xīn shì zhī chūn zhī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.