Traditional

浪淘沙二首(一作皇甫松詩)

蠻歌豆蔻北人愁,松雨蒲風野艇秋。
浪起眠不得,寒沙細細入江流。
瀨頭細草接疏林,惡浪罾船半欲沈。
宿鷺眠洲非舊浦,去年沙觜是江心。

Simplified

浪淘沙二首(一作皇甫松诗)

蛮歌豆蔻北人愁,松雨蒲风野艇秋。
浪起眠不得,寒沙细细入江流。
濑头细草接疏林,恶浪罾船半欲沈。
宿鹭眠洲非旧浦,去年沙觜是江心。

Pronunciation

làng táo shā èr shǒu ( yī zuò huáng fǔ sōng shī )

mán gē dòu kòu běi rén chóu , sōng yǔ pú fēng yě tǐng qiū 。
làng qǐ , hán shā xì xì rù jiāng liú 。
lài tóu xì cǎo jiē shū lín , è làng zēng chuán bàn yù shěn 。
sù lù mián zhōu fēi jiù pǔ , qù nián shā zī shì jiāng xīn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.