Traditional

浪淘沙

綠樹暗長亭,幾把離尊。
常恨不堪聞,何況今朝秋色裏,身是行人。
清淚浥羅巾,各自消魂。
一江離恨恰平分。
安得千尋橫鐵鎖,截斷煙津?

Simplified

浪淘沙

绿树暗长亭,几把离尊。
常恨不堪闻,何况今朝秋色里,身是行人。
清泪浥罗巾,各自消魂。
一江离恨恰平分。
安得千寻横铁锁,截断烟津?

Pronunciation

làng táo shā

lǜ shù àn cháng tíng , jī bǎ lí zūn 。
cháng hèn bù kān wén , hé kuàng jīn zhāo qiū sè lǐ , shēn shì xíng rén 。
qīng lèi yì luó jīn , gè zì xiāo hún 。
yī jiāng lí hèn qià píng fēn 。
ān dé qiān xún héng tiě suǒ , jié duàn yān jīn ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.