Traditional

浪淘沙

白浪茫茫與海連,平沙浩浩四無邊。
暮去朝來淘不住,遂令東海變桑田。

Simplified

浪淘沙

白浪茫茫与海连,平沙浩浩四无边。
暮去朝来淘不住,遂令东海变桑田。

Pronunciation

làng táo shā

bái làng máng máng yǔ hǎi lián , píng shā hào hào sì wú biān 。
mù qù zhāo lái táo bù zhù , suì líng dōng hǎi biàn sāng tián 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.