Traditional

浪淘沙

五嶺麥秋殘。
荔子初丹。
絳紗囊裏水晶丸。
可惜天教生處遠,不近長安。
往事憶開元。
妃子偏憐。
一從魂散馬嵬關。
隻有紅塵無驛使,滿眼驪山。

Simplified

浪淘沙

五岭麦秋残。
荔子初丹。
绛纱囊里水晶丸。
可惜天教生处远,不近长安。
往事忆开元。
妃子偏怜。
一从魂散马嵬关。
只有红尘无驿使,满眼骊山。

Pronunciation

làng táo shā

wǔ lǐng mài qiū cán 。
lì zǐ chū dān 。
jiàng shā náng lǐ shuǐ jīng wán 。
kě xī tiān jiào shēng chǔ yuǎn , bù jìn cháng ān 。
wǎng shì yì kāi yuán 。
fēi zǐ piān lián 。
yī cóng hún sàn mǎ wéi guān 。
zhī yǒu hóng chén wú yì shǐ , mǎn yǎn lí shān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.