Traditional

浪淘沙

萬恨苦綿綿。
舊約前歡。
桃花溪畔柳陰間。
幾度日高春垂重,繡戶深關。
樓外夕陽閑。
獨自憑闌。
一重水隔一重山。
水闊山高人不見,有淚無言。

Simplified

浪淘沙

万恨苦绵绵。
旧约前欢。
桃花溪畔柳阴间。
几度日高春垂重,绣户深关。
楼外夕阳闲。
独自凭阑。
一重水隔一重山。
水阔山高人不见,有泪无言。

Pronunciation

làng táo shā

wàn hèn kǔ mián mián 。
jiù yuē qián huān 。
táo huā xī pàn liǔ yīn jiān 。
jī dù rì gāo chūn chuí zhòng , xiù hù shēn guān 。
lóu wài xī yáng xián 。
dú zì píng lán 。
yī zhòng shuǐ gé yī zhòng shān 。
shuǐ kuò shān gāo rén bù jiàn , yǒu lèi wú yán 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.