Traditional

浪淘沙

海底飛塵終有日,山頭化石豈無時。
誰道小郎拋小婦,船頭一去沒回期。

Simplified

浪淘沙

海底飞尘终有日,山头化石岂无时。
谁道小郎抛小妇,船头一去没回期。

Pronunciation

làng táo shā

hǎi dǐ fēi chén zhōng yǒu rì , shān tóu huà shí qǐ wú shí 。
shuí dào xiǎo láng pāo xiǎo fù , chuán tóu yī qù méi huí qī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.