Traditional

浪淘沙

借問江潮與海水,何似君情與妾心?
相恨不如潮有信,相思始覺海非深。

Simplified

浪淘沙

借问江潮与海水,何似君情与妾心?
相恨不如潮有信,相思始觉海非深。

Pronunciation

làng táo shā

jiè wèn jiāng cháo yǔ hǎi shuǐ , hé sì jūn qíng yǔ qiè xīn ?
xiāng hèn bù rú cháo yǒu xìn , xiāng sī shǐ jué hǎi fēi shēn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.