Traditional

浪淘沙

青草湖中萬裏程,黃梅雨裏一人行。
愁見灘頭夜泊處,風翻暗浪打船聲。

Simplified

浪淘沙

青草湖中万里程,黄梅雨里一人行。
愁见滩头夜泊处,风翻暗浪打船声。

Pronunciation

làng táo shā

qīng cǎo hú zhōng wàn lǐ chéng , huáng méi yǔ lǐ yī rén xíng 。
chóu jiàn tān tóu yè bó chǔ , fēng fān àn làng dǎ chuán shēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.