Traditional

浪淘沙

隨波逐浪到天涯,遷客西還有幾家。
卻到帝都重富貴,請君莫忘浪淘沙。

Simplified

浪淘沙

随波逐浪到天涯,迁客西还有几家。
却到帝都重富贵,请君莫忘浪淘沙。

Pronunciation

làng táo shā

suí bō zhú làng dào tiān yá , qiān kè xī huán yǒu jī jiā 。
què dào dì dū zhòng fù guì , qǐng jūn mò wàng làng táo shā 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.