Traditional

海棠歌

我初入蜀鬢未霜,南充樊亭看海棠;當時已謂目未睹,豈知更有碧雞坊。
碧雞海棠天下絕,枝枝似染猩猩血;蜀姬艷妝肯讓人,花前頓覺無顏色。
扁舟東下八千裏,桃李真成仆奴爾。
若使海棠根可移,揚州芍藥應羞死。
風雨春殘杜鵑哭,夜夜寒衾夢還蜀。
何從乞得不死方,更看千年未為足。

Simplified

海棠歌

我初入蜀鬓未霜,南充樊亭看海棠;当时已谓目未睹,岂知更有碧鸡坊。
碧鸡海棠天下绝,枝枝似染猩猩血;蜀姬艳妆肯让人,花前顿觉无颜色。
扁舟东下八千里,桃李真成仆奴尔。
若使海棠根可移,扬州芍药应羞死。
风雨春残杜鹃哭,夜夜寒衾梦还蜀。
何从乞得不死方,更看千年未为足。

Pronunciation

hǎi táng gē

wǒ chū rù shǔ bìn wèi shuāng , nán chōng fán tíng kàn hǎi táng û dāng shí yǐ wèi mù wèi dǔ , qǐ zhī gēng yǒu bì jī fāng 。
bì jī hǎi táng tiān xià jué , zhī zhī sì rǎn xīng xīng xuè û shǔ jī yàn zhuāng kěn ràng rén , huā qián dùn jué wú yán sè 。
biǎn zhōu dōng xià bā qiān lǐ , táo lǐ zhēn chéng pū nú ěr 。
ruò shǐ hǎi táng gēn kě yí , yáng zhōu sháo yào yīng xiū sǐ 。
fēng yǔ chūn cán dù juān kū , yè yè hán qīn mèng huán shǔ 。
hé cóng qǐ dé bù sǐ fāng , gēng kàn qiān nián wèi wéi zú 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.