Traditional

海鷗詠

萬裏飛來為客鳥,曾蒙丹鳳借枝柯。
一朝鳳去梧桐死,滿目鴟鳶奈爾何。

Simplified

海鸥咏

万里飞来为客鸟,曾蒙丹凤借枝柯。
一朝凤去梧桐死,满目鸱鸢奈尔何。

Pronunciation

hǎi ōu yǒng

wàn lǐ fēi lái wéi kè niǎo , zēng mēng dān fèng jiè zhī kē 。
yī zhāo fèng qù wú tóng sǐ , mǎn mù chī yuān nài ěr hé 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.